Armoede en Lokale armoedebestrijding

Lopende projecten

Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit

Dit ondezoek in opdracht van de Vlaamse regering (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) heeft tot doel een duidelijk zicht te krijgen op en inzicht in de werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Zowel de instellingen als de samenwerkingsverbanden en andere vormen van samenwerking worden daarbij beoogd. Gezien de doelstelling van kwaliteitsverbetering moet vanuit dit onderzoek ook een duidelijke visie worden geformuleerd over “gewenste kwaliteit” en de hiervoor aangewezen kritische succesfactoren (passende werkvormen, competenties van hulpverleners en structurele randvoorwaarden op organisatieniveau).

De realisatie van de eerste doelstelling moet toelaten om ook voorstellen van financieringswijze voor subsidiëring van deze instellingen te formuleren met de voor- en nadelen eigen aan de verschillende wijzen van subsidiëring om tot een mogelijke financiële ondersteuning van deze instellingen te komen.

Jan Brodala- Bérénice Storms - Sara Op de Beeck ( Katholieke Hogeschool Kempen)
sara.op.de.beeck@khk.be

Vragenlijst online enquête

REMI in de Kempen: de REferentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen als webapplicatie

Opdat de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen ook in de hulpverleningspraktijk gemakkelijk zouden kunnen worden toegepast (bv. als benchmark voor het bepalen van aanvullende steun of voor het bepalen van de leefgelden in de schuldbemiddeling), ontwikkelden we een webapplicatie. Deze apllicatie wordt momenteel, in samenwerking met Welzijszorg Kempen, uitgetest door zes Kempense OCMW's en in een latere fase door alle 27 OCMW's van het arrondissement Turnhout en de 13 OCMW's van de Welzijnsregio Zuidwest-Vlaanderen. We onderzoeken wat de financiële en administratieve impact is van het toepassen van de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen in de financiële hulpverlening en de mate waarin ze versterkend kunnen werken voor zowel cliënten, hulpverleners als raadsleden.

Bérénice Storms - Peter Thijs - Leen Van Thielen ( Katholieke Hogeschool Kempen)

Peter Thijs

Maatschappelijke participatie en toegankelijke instituties. Op weg naar een inclusief lokaal sociaal beleid

In dit PWO onderzoek willen we achterhalen hoe hulpverleningsorganisaties, inz. OCMW’s erin (kunnen) slagen om via algemene preventie initiatieven de toegankelijkheid van basisbehoeften te vergroten. Op basis van deze informatie willen we tools ontwikkelen die lokale overheden kunnen gebruiken bij het voeren van een value based, toegankelijk, krachtengericht, proactief en effectief lokaal armoedebeleid. Vooraleer echter de grondbeginselen van wenselijke preventie af te toetsen bij de huidige praktijk van het lokaal sociaal beleid en na te gaan hoe deze kunnen geoperationaliseerd worden in de concrete realiteit van het lokaal sociaal beleid is het nodig om vooraf een duidelijk zicht te krijgen op de omvang en de ernst van de problematiek. Hoeveel gezinnen (inz. in de budget- en schudhulpverlening) moeten vandaag de dag rondkomen met een te laag discretionair inkomen? Over welke gezinnen gaat het? Wat zijn hun socio-economische karakteristieken? Vervolgens willen we onderzoeken welke strategieën gezinnen hanteren om gedurende een lange periode met een te laag inkomen te overleven en wat de gevolgen hiervan zijn voor de individuele gezinsleden en de maatschappij. We hopen hiermee voldoende informatie te verzamelen om de ernst van de situatie duidelijk te maken voor lokale en bovenlokale overheden en hen zo te stimuleren om value based, structureel en projectmatig te willen werken aan het vergroten van de sociale participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Daarnaast hopen we om ook een goed zicht te krijgen op de bronnen en hulpmiddelen die gezinnen hanteren in hun dagelijkse "struggle for life”. Een effectief inclusief lokaal sociaal beleid kan immers niet anders dan empowerend zijn en moet de eigen kracht van de betrokken doelgroep erkennen, meenemen en verder versterken.

Leen Van Thielen - Bérénice Storms ( Katholieke Hogeschool Kempen)
Leen.van.thielen@khk.be

i.s.m. Nicole Vettenburg

UGent

Een effectief en gedragen armoedebeleid voor Balen

In opvolging van het armoedeonderzoek dat afgerond werd in het voorjaar van 2008 wenst het OCMW van Balen te bekijken op welke manier “armen” beter bereikt kunnen worden. Uit de resultaten van het gevoerde onderzoek blijkt dat een groot aantal mensen van de doelgroep het OCMW niet kennen, noch in de buurt van de organisaties voor armen geraken. Het OCMW wenst, als organisatie die “armoede” als een van haar werkthema’s heeft, die doelgroep beter te kunnen bereiken en hen, overeenkomstig artikel 1 van de organieke wet, goede opstapmogelijkheden te bieden om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Het provinciebestuur van Antwerpen wenst dit project te ondersteunen over een periode van 3 jaar en het als een “best practice case” te gebruiken voor andere besturen.

De opzet van het project vertrekt o.a. vanuit volgende aanzetten:

Rekening houdende met deze gegevenheden wil het OCMW aantal doelstellingen ontwikkelen waardoor resultaatsgericht kan gewerkt worden:

Het Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid staat in voor de wetenschappelijke ondersteuning van dit project: (praktijk) theoretische onderbouwing, effectmeting, behoefte- en tevredenheidsonderzoek.

Bérénice Storms - Evi Dirickx - Francois Mentens -Ann Maes - Ine Nouwkens - Joeri Noels - Jacques Janssen - Leonie Joos - Mie Heyligen - Joske Maris - Els Van Elsen

 

Effectief Budgetmangement. Hoe komen tot duurzame gedragsverandering?

Hoe noodzakelijk het identificeren van basisbehoeften en het opstellen van bijhorende referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen ook is, het volstaat niet om de armoede in ons land op te heffen. Mensen hebben daarnaast ook individuele ondersteuning nodig. Het is immers vaak niet voldoende om hen de financiële mogelijkheid te geven om gezond en autonoom te leven, de betrokkenen moeten ook het gedrag (leren) stellen dat correspondeert met de richtnorm en deze gedragsverandering moet ook een duurzaam karakter krijgen, wil ze een maatschappelijk verschil maken.

In dit onderzoeksproject gaan we op zoek naar de kritische succesfactoren om te komen tot duurzame gedragsverandering bij lage inkomensgezinnen bij het beheren van hun budget.

In werkpakket 1 willen we via een systematische literatuurreview achterhalen welke interventies werken en waarom een interventie wel of niet werkzaam is. Het resultaat hiervan is een checklist van kenmerken, aangepast aan de specifieke situatie, die een succesvolle strategie karakteriseren.

In werkpakket 2 willen we aan de hand van deze checklist de bestaande praktijk (bv. de consumentenscholen) onder de loep nemen.

In werkpakket 3 willen we een interventie designen op basis van de kennis vergaard in  werkpakketten 1 en 2 en de interventie testen in vergelijking met een controle (traditionele) interventie.

De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot concrete methodieken (uitgewerkt in werkpakket 4) die hulpverleners kunnen hanteren in hun budgethulpverlening. Verder hopen we om via dit project ontsloten evidence, de opleiding Sociaal Werk meer “evidence based” te maken. Ook voor de opleiding Handelswetenschappen en bedrijfskunde (inz. Bedrijfsmanagement/marketing) levert het inzicht in processen die leiden tot duurzame gedragsverandering directe input voor heel wat opleidingsonderdelen.

Bérénice Storms - Jan Brodala - Evi Dirickx
In samenwerking met:

Siegfried Dewitte - Koen Hermans

K.U. Leuven

 

 

 

 

 

2021 - KHKempen - berenice.storms@khk.be