Onderzoeksdomein ICT - Inclusie en ICT

Logo K-Point

Missie en visie

K-point wil onderzoek uitvoeren en stimuleren op de kruising van ICT, inclusie en kansengroepen. Het centrum wil de kennis die via onderzoek ontwikkeld werd ten dienste stellen van de regio. Dit gebeurt vanuit de competenties van de KHK via vorming en dienstverlening. Het centrale uitgangspunt is het streven naar meer en betere inschakeling van ICT voor kansengroepen en mensen met functiebeperkingen. Het centrum wil complementair zijn aan de bestaande organisaties. Het centrum ondersteunt organisaties en beleidsmakers.
K-point ziet potentieel in ICT als hulpmiddel tot inclusie voor kansengroepen en mensen met functiebeperkingen. Innovatieve toepassingen kunnen het welzijn en de levenskwaliteit verbeteren.
K-point beschouwt ICT als een recht voor iedereen en wil bijdragen tot een verhoogde ICT toegankelijkheid voor iedereen.
K-point wil de impact van ICT op de samenleving onderzoeken en de ICT kloof verkleinen. Zwakkere groepen en kansengroepen krijgen hierbij prioritaire aandacht

K-point wil zich ontwikkelen tot een toonaangevend onderzoeks- en kenniscentrum betreffende ICT en inclusie. Daartoe ontwikkelt het een eigen onderzoeksprogramma met specifieke onderzoekslijnen. Het wil als kwaliteitsvol kenniscentrum een plaats verwerven ondermeer via het aanbieden van vorming en dienstverlening. Via kwaliteitsvolle publicaties wil het nieuwe kennis over ICT en inclusie ten dienste stellen van zowel doelgroepen, organisaties als beleidsmakers. Synergie binnen en buiten de hogeschool en kwaliteitsvol werken zijn daarbij centrale waarden.

Doelstelling

K-point realiseert haar visie via de volgende strategische doelen.

  • K-point realiseert een interdisciplinair onderzoeksprogramma.
  • K-point neemt initiatieven op het vlak van dienstverlening aan het werkveld
  • K-point organiseert vorming ten behoeve van het onderwijs en van externen
  • K-point realiseert kwaliteitsvolle output
  • K-point draagt via het onderzoek bij aan de afstemming van het KHK-onderwijs op het beroepenveld via vertaling van onderzoeksresultaten naar het beroepenveld en via studenten die in het beroepenveld terecht komen

Dit concretiseert zich in verschillende projecten en onderzoek.

Hiervoor wordt samengewerkt met de andere onderzoeksgroepen binnen de KHK en met externe partners.

K-point werkt binnen de globale visie inzake onderzoek en dienstverlening van de KHKempen. Dit wordt toegelicht in deze Powerpoint presentatie.

 


Nieuws

Partners in kennis:
01/06 -Geel

Onderzoek, dienstverlening, expertise, innovatie en vorming
Infonamiddag met lezingen, workshops, demostands en infopunten waar onderzoek en dienstverlening aan de Katholieke Hogeschool Kempen centraal staan.

Voor alle informatie, surf naar www.khk.be/partnerinkennis

Studiedag Toegankelijk Internet: 17/05 PHL

Internet in het buitengewoon onderwijs? Natuurlijk!
Tijdens deze studiedag geven wij enkele goede praktijkvoorbeelden.

Lees meer.

WAI-NOT presentatie op uitreiking SWIFT-prijs Koning Boudewijnstiching.

In 2006 ontving WAI-NOT de SWIFT prijs van de Koning Boudewijnstiching. Op 27 februari werd de SWIFT prijs 2007 toegekend aan de organisatie Skyway voor hun Sencity project. Sencity ontwikkelt interactieve installaties die dove jongeren laat deelnemen aan muzikale evenementen. Ook WAI-NOT werd tijdens de uitreiking toegelicht.
Meer info.

Studiedag ICThelpt - 15 februari 06

Studiedag over aanbod aan en integratie van digitale leermiddelen ter ondersteuning van leerlingen met specifieke leermoeilijkheden (ADHD, dyslexie, autismespectrum, motorische achterstand, fysische en mentale handicaps …) in alle soorten van onderwijs
Meer info

CERA AWARD voor KHK studenten

Op 30 november werden Stijn Bukenbergs uit Balen en Kristof Maes uit Lommel, studenten van de KH Kempen,  samen met nog zes andere laureaten, bekroond met een Cera Award voor hun project waarbij ze voor de vzw WAI-NOT het internetgebruik voor mensen met verstandelijke beperkingen verbeterden.
Meer info

     
     
     

 

2023 - KHKempen - jan.dekelver@khk.be